ADATVÉDELEM

 

Megyesi László e.v.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Megyesi László egyéni vállalkozó (adószám: 60576103-2-28, székhely: 9113 Koroncó, Zrínyi u. 19A, képviseli: Megyesi László, a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő) mint a  www.bauexpress.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé, mely tartalmát a Szolgáltató, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A Szolgáltató a Honlapon bemutatott termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás), Megyesi László e.v. és a Szolgáltató ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfél) között létrejött szerződés, valamint az Ügyfél által a Szolgáltató e-mail címére küldött megrendelés során, az Ügyfél által megadott adatokat kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Ügyfeleket a Szolgáltató általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató a Honlapja látogatóinak személyes adatait a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a Magyarországon hatályos 2011. évi CXII. törvény („Info.tv.”), az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendeletnek megfelelően, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) ajánlásával és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 12. § (1) bekezdése, a 169. § (2) bekezdése, az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának megfelelően az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése alapján kerül sor.

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által e-mailben küldött szerződést aláírva a Szolgáltató részére visszaküldi, illetve a Szolgáltatóval szerződést köt, kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, így a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez az Ügyfél önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulását megadja. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés estén, az Ügyfél jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

 

iii.  Az Adatkezelő a megadott adatokat nem ellenőrzi. Az adatok valódiságáért csakis az Ügyfél tartozik felelősséggel.

 

Az Ügyfél az adatainak rögzítésével kijelenti, hogy 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, amennyiben jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képvisel, úgy az adatrögzítő kijelenti, hogy az általa képviselt személy ill. szervezet képviseletére és a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott személy.

 

III. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az Ügyféllel kapcsolatban azon adatok kerülnek rögzítésre, melyeket az Ügyfél a Szolgáltatás megrendelése során, a szerződés teljesítése érdekében, a Szolgáltató rendelkezésére bocsát.

Az adatkezelés célja kizárólag az Ügyféllel történő kapcsolattartás megkönnyítése, a termékek/szolgáltatások személyre szabott nyújtása, továbbá a termékek/szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelések leadása, valamint a számlázás lehetővé tétele, továbbá a létrejött szerződések teljesítése. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a fenti célból, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

 

iii.  Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, tehát a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli az Ügyfél személyes adatait.

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A rögzített adatokat a Szolgáltató törli a nyilvántartásából, amennyiben a jogszabályban előírt vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Ügyfél jogosult bármikor kérni személyes adatainak törlését a nyilvántartásból.

Az Ügyfél bármikor jogosult a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni az  info@bauexpress.hu e-mail címre küldött, vagy a 9113 Koroncó, Zrínyi u. 19/A. postai címre küldött levelében. A Szolgáltató a jogszabály alapján előírt kötelező adatkezelés esetén megtagadhatja az Ügyfél kérésének teljesítését. Amennyiben ezen ok nem áll fenn, a Szolgáltató köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított 25 napon belül törölni.

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Szolgáltató számára, mint arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon -az adatrögzítő eljárásán kívül- változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A Szolgáltató törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 

iii.  Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

– az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE:

Adatkezelő: Megyesi László e.v.

Székhely: 9113 Koroncó, Zrínyi u. 19/A.

Központi ügyintézés helye: 9113 Koroncó, Zrínyi u. 19/A.

E-mail elérhetősége:  info@bauexpress.hu

Telefonszám: +36204451330

A Honlap web szerverét a Szolgáltató üzemelteti.

 

iii.  Az Ügyfél adatainak megismerésére kizárólag a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak, azok közzétételére, illetve harmadik személyek részére történő átadására (adattovábbítás) nem kerül sor.

 

VII. AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az Ügyfél az adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött levélben postai úton, illetve az  info@bauexpress.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatás kiterjedhet az Ügyfélnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Az Adatkezelő a szükséges tájékoztatást az ez irányú kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 25 napon belül írásban a tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével azonos módon adja meg.

Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, arról tájékoztatja az érintettet, valamint tájékoztatja arról, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor, egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, továbbá arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az Ügyfél jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését az Adatkezelőtől, mely pontatlan adatokat az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 25 napon belül helyesbít és erről az Ügyfelet elektronikus úton küldött levélben tájékoztatja.

 

iii.  Az Ügyfél kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Ügyfél vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Ügyfél kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Ügyfél ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

 

Ügyfél továbbá akkor is kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Ügyfél igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Az Ügyfél jogosult a személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni, ha jogszabályban foglalt rendelkezések valamelyike teljesül. Ha az adatkezelő az érintett törlés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 25 napon belül arról írásban értesíti az érintettet, egyben tájékoztatja a zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának okairól és/vagy indokairól.

A törlés megtagadható: (i) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

A törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, valamint arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Az Ügyfél jogainak bármilyen megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint törvényszék előtt is megindítható.

Az Ügyfél továbbá jogainak bármilyen megsértése esetén   a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

 

VIII. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS

 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Ügyfelet az adatvédelmi incidensről.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. A Tájékoztató megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A Tájékoztató megváltozásával kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

Amennyiben az Ügyfél a megrendelés leadása során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, e tekintetben minden felelősség az Ügyfelet terheli és a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

iii.  Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2018. május 25.

 

 

 

ADATFELDOLGOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Megyesi László e.v. (székhely: 9113 Koroncó, Zrínyi u. 19/A., adószám: 60576103-2-28, képviseli: Megyesi László), mint Adatfeldolgozó és az Adatkezelő (a továbbiakban együttesen: Felek) kötött létrejött szerződéssel összefüggő adatfeldolgozási tevékenységre.

 

Amennyiben Ön, mint Megrendelő olyan megrendelést adott le az Megyesi László egyéni vállalkozónak, mint Vállalkozónak, melynek teljesítése során Megyesi László e.v. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) 28. cikke alapján adatfeldolgozónak minősül, úgy a szerződés teljesítése során a jelen Adatfeldolgozási Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

 

A jelen Tájékoztató az adatfeldolgozására vonatkozó általános – a GDPR 28. cikkében előírt – rendelkezéseit tartalmazza.

 

AZ ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS JOGALAPJA

 

1.1.  Megyesi László egyéni vállalkozóval kötött szerződésben meghatározott adatfeldolgozási tevékenységgel összefüggő személyes adatkezelés jogalapja, az érintett hozzájárulása és a szerződés teljesítése.

 

1.2.  Megrendelő megbízza az Adatfeldolgozót azzal, hogy a Megrendelő bármely megrendelése során az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott adatokat az eseti megrendelések teljesítését követően is kezelje és tárolja, annak érdekében, hogy Adatfeldolgozó a Megrendelő későbbi eseti megrendeléseit teljesíteni tudja, Adatfeldolgozó a jelen pontban rögzített feladat ellátását vállalja.

 

1.3.  Az érintett a fent hivatkozott adatkezelési hozzájárulását, a Megrendelő által nyújtott előzetes tájékoztatás alapján, az adatfeldolgozási tevékenység megkezdését megelőzően, Megrendelőnek megadta. Megrendelő, mint Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő jogalappal kerül sor. Az Adatfeldolgozó külön hozzájáruló nyilatkozatot nem köteles felvenni.

 

AZ ADATKEZELÉS TÁRGYA, JELLEGE, CÉLJA, AZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

 

2.1.  Megyesi László egyéni vállalkozóval kötött szerződéssel érintett természetes személyek kategóriái:

– Megyesi László egyéni vállalkozóval kötött szerződés teljesítése érdekében, Adatkezelő által kezelt és Adatfeldolgozó részére átadott természetes személyek adatai.

 

2.2.  Az Adatfeldolgozó az érintettek fenti adatait Megyesi László egyéni vállalkozóval kötött szerződésben foglalt feladatok ellátása céljából kezeli.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

3.1.  Megrendelő ezúton megbízza az Adatfeldolgozót a Megrendelő által átadott adatok történő kezelésével, tárolásával. Az Adatfeldolgozó a Megrendelő megbízása alapján jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat az eseti megrendelések teljesítését követően kezelni és tárolni a megbízásának megszűnéséig. A Megrendelő ezen megbízás megszüntetését a 9113 Koroncó, Zrínyi u. 19/A. címre küldött postai levélben, vagy az  info@bauexpress.hu  e-mail címére küldött elektronikus levélben, írásban köteles kérni Adatfeldolgozótól. Az Adatfeldolgozó a fenti levél átvételét követő 15 napon belül véglegesen törli a Megrendelő által a részére Megyesi László egyéni vállalkozóval kötött szerződésben meghatározott feladatai ellátása céljából elektronikusan vagy papíralapon átadott valamennyi személyes adatot, illetve személyes adatot tartalmazó dokumentumot, valamint az azokról – esetlegesen – készített valamennyi másolatot.

 

3.2.  Megrendelő jogosult továbbá a Megrendelő által meghatározott egy adat, vagy adatok körére kérni az Adatfeldolgozót azok végleges törlésére, írásban, a 9113 Koroncó, Zrínyi u. 19/A. címre küldött postai levélben, vagy az  info@bauexpress.hu  e-mail címére küldött elektronikus levélben. Az Adatfeldolgozó a fenti levél átvételét követő 15 napon belül véglegesen törli a Megrendelő által meghatározott adatokat.

 

UTASÍTÁSI JOG

 

4.1.  Az Adatkezelő az Adatfeldolgozóval kötött szerződésben meghatározott adatfeldolgozási tevékenységével összefüggésben utasítási joggal rendelkezik, melynek jogszerűségéért Adatkezelőt terheli felelősség. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő e-mail címére küldött levélben haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása vagy annak végrehajtása sérti a GDPR rendeletben vagy más jogszabályban foglalt rendelkezéseket.

 

4.2.  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása alapján jogosult további adatfeldolgozót igénybe venni.

 

ÉRINTETTI JOGOK

 

5.1.  Az érintettek adatkezeléssel összefüggő, a GDPR 3. szakaszában meghatározott jogainak érvényesüléséért az Adatkezelő a felelős. Az Adatfeldolgozó információnyújtással támogatja az Adatkezelőt, illetőleg az érintettek adatkezeléssel összefüggő kérelmeit kifogásait, továbbá bármely hatóságtól az Adatfeldolgozóhoz érkezett megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül továbbítja az Adatkezelő részére.

 

ADATBIZTONSÁG

 

6.1.  Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

– az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS

 

7.1.  Amennyiben az Adatfeldolgozó a tevékenysége során adatvédelmi incidens merül fel, erről haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt minden ezzel kapcsolatosan rendelkezésére álló információ továbbításával.

Amennyiben az Adatkezelő az incidens kivizsgálásának eredményeként az adatfeldolgozási tevékenységet érintő intézkedést rendel el, az Adatfeldolgozó ezen intézkedést végrehajtja, illetve annak végrehajtásában közreműködik.

 

AZ ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT

 

8.1.  Amennyiben az Adatkezelő az adatfeldolgozási tevékenységet is érintő adatvédelmi hatásvizsgálatot végez, az Adatfeldolgozó információszolgáltatással támogatja a vizsgálat eredményes elvégzése céljából. Amennyiben az Adatkezelő az adatfeldolgozási tevékenységet is érintően az adatvédelmi hatósággal ún. előzetes konzultációt folytat, az Adatfeldolgozó a szükséges információk rendelkezésre bocsátásával támogatja ebben.

 

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

9.1.  Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő által átadott, a teljesítéshez kapcsolódó iratokról, dokumentumokról készült másolatokba harmadik személy részére betekintést nem engedélyez, illetve semmilyen más módon nem hozza harmadik személy tudomására azok tartalmát, kivéve, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Felek vonatkozásában jogszabály írja elő.

 

FELELŐSSÉG

 

10.1.  Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR rendeletet sértő adatkezelés okozott.

 

10.2.  Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott kárért, ha bizonyításra kerül, hogy nem tartotta be a GDPR rendeletben kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításaival ellentétesen járt el. Az Adatfeldolgozó egyebekben is mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy kárt előidéző eseményért ő semmilyen módon nem felelős.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

11.1.  Amennyiben az Adatfeldolgozó és Adatkezelő között jelen Tájékoztatótól eltérő tartalmú adatkezelési/adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó szerződés jött létre, úgy a Felekre a közöttük létrejött szerződés rendelkezései az irányadóak.